Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Banner

Вопросы для получения лицензии "B" - категории

Küsimuse ID Küsimus Vastusevariant A Vastusevariant B Vastusevariant C
M1B-1 Mida tähendab termin impedants? Что означает термин Импеданс ? A. Kondensaatoris salvestatavat elektrilaengut. Электрический заряд, накапливаемый в конденсаторе  B. Vooluringi poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust. Полное сопротивление цепи или ее участка переменному току. C. Mahtuvust sisaldava vooluringi poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust. Сопротивление переменному току электрической цепи, содержащей ёмкость
M1B-2 Kuidas nimetatakse mahtuvust ja induktiivsust sisaldava vooluringi poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust?  Как называется сопротивление (активное, ёмкостное и индуктивное) цепи или ее участка переменному току ? A. Oom. Ом B. Džaul. Джоуль C. Impedants. Импеданс
M1B-3 Kuidas nimetatakse induktiivsuse poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust? Как называется индуктивное сопротивления переменному току? A. Takistus. Сопротивление B. Reaktiivtakistus. Реактивное сопротивление C. Näivjuhtivus. Комплексное сопротивление
M1B-4 Kuidas nimetatakse mahtuvuse poolt vahelduvvoolule osutatavat takistust?  Как называется ёмкостное сопротивление переменному току? A. Takistus. Сопротивление B. Reaktiivtakistus. Реактивное сопротивление C. Näivjuhtivus. Комплексное сопротивление
M1B-5 Kuidas reageerib induktiivsus vahelduvvoolule? Как индуктивность реагирует на переменный ток? A. Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus väheneb. По мере увеличения частоты переменного тока реактивное сопротивление уменьшается. B. Vahelduvvoolu amplituudi suurenedes suureneb ka reaktiivtakistus.  По мере увеличения амплитуды переменного тока увеличивается и реактивное сопротивление. C. Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus suureneb.  По мере увеличения частоты переменного тока увеличивается реактивное сопротивление.
M1B-6 Kuidas reageerib mahtuvus vahelduvvoolule? Как ёмкость реагирует на переменный ток? A. Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus väheneb.
По мере увеличения частоты переменного тока реактивное сопротивление уменьшается.
B. Vahelduvvoolu amplituudi suurenedes suureneb ka reaktiivtakistus.
По мере увеличения амплитуды переменного тока увеличивается и реактивное сопротивление.
C. Vahelduvvoolu sageduse suurenedes reaktiivtakistus suureneb. По мере увеличения частоты переменного тока увеличивается реактивное сопротивление.
M1B-7 Millal annab toiteallikas maksimaalse väljundenergia? Когда источник питания отдаёт максимальную энергию? A. Juhul kui koormusimpedants on võrdne vooluallika impedantsiga. Если полное сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника тока. B. Kui seisulainetegur on saavutanud maksimaalväärtuse. Когда коэффициент стоячей волны достиг максимального значения. C. Kui raudsüdamikuga transformaatori asemel kasutatakse õhksüdamikuga transformaatorit.
Если вместо трансформатора с железным сердечником используется трансформатор с воздушным сердечником.
M1B-8 Mida tähendab termin impedantside sobitamine? Что означает термин Согласование импедансов ? A. Koormusimpedantsi toiteallika impedantsist palju suuremaks tegemine.
Сделать импеданс нагрузки намного выше, чем импеданс источника питания
B. Koormusimpedantsi võrdsustamine toiteallika impedantsiga. Приравнивание импеданса нагрузки к импедансу источника питания. C. Baluni kasutamine antenni toitepunktis. Использование балуна в точке питания антенны.
M1B-9 Mis juhtub kui elektrilise koormuse impedants on võrdne toiteallika impedantsiga? Что происходит, если импеданс электрической нагрузки равен импедансу источника питания? A. Toiteallikas juhib koormusesse minimaalse võimsuse. Источник питания отдаёт на нагрузку минимальную мощность. B. Vool katkeb vooluahelas. В цепи пропадает питание. C. Toiteallikas juhib koormusesse maksimaalse võimsuse. Источник питания отдаёт максимальную мощность на нагрузку.
M1B-10 Miks on impedantside sobitamine raadiotehnikas väga oluline? Почему очень важно согласование импедансов в радиотехнике  ? A. Võimaldab toiteallikast juhtida koormusesse maksimaalse võimsuse. Позволяет источнику питания отдавать макимальную мощность в нагрузку. B. Kindlustab vooluringi aktiiv- ja reaktiivtakistuse võrdsuse. Обеспечивает равенство активного и реактивного сопротивления цепи. C. Kindlustab minimaalse võimsuse saamise toitallikast. Обеспечивает отдачу минимальной мощности источника питания.
M1B-11 Milline on reaktiivtakistuse mõõtühik? Какова еденица измерения реактивного сопротивления? A. Amper. Ампер B. Oom Ом. C. Siemens. Сименс
M1B-12 Milline on impedantsi mõõtühik? Какова единица измерения импеданса? A. Oom. Ом B. Volt. Вольт C. Amper. Ампер
M1B-13 Mis on Bell?  Что означает Белл ? A. Mahtuvuse muutumise mõõtühik. Единица измерения изменения мощности. B. Induktiivsuse muutumise mõõtühik. Единица измерения изменения индуктивности. C. Erinevate võimsuste suhte suurust väljendav ühik. Единица, выражающая величину отношения различных мощностей.
M1B-14 Mis on detsibell? Что означает децибелл? A. Võimsusnivoode suhte muutumine 0,1 Belli võrra.
Изменение коэффициента мощности на 0,1 Белла.
B. Võimsusnivoode suhte muutumine 0,01 Belli võrra
Изменение коэффициента мощности на 0,01 Белла.
C. Võimsusnivoode suhte muutumine 10 Belli võrra.
Изменение коэффициента мощности на 10 Белл.
M1B-15 Ligikaudu mitu detsibelli on vaevaltmärgatav helitugevuse muutus?
Примерно на сколько децибел будет еле заметное изменение громкости?
A. 12 dB. B. 6 dB. C. 1 dB.
M1B-16 Võimsuse suurenemine kaks korda on detsibellides: Увеличение мощности в два раза в децибеллах будет: A. 1 dB. B. 3 dB. C. 6 dB
M1B-17 Mitu korda suureneb võimsus 6 dB puhul? Во сколько раз увеличится мощность при увеличении на 6дБ ? A. 1,5 korda. 1,5 раза B. 2 korda. 2 раза C. 4 korda. 4 раза
M1B-18 Mitu korda suureneb võimsus 3 dB puhul? Во сколько раз увеличится мощность при увеличении на 3дБ ? A. 1,5 korda. 1,5 раза B. 2 korda. 2 раза C. 4 korda. 4 раза
M1B-19 Signaali raport on ”10 dB üle S9”.Kui saatja võimsust vähendatakse 1500 vatilt 150 vatini kui suur on uus signaali tugevuse raport? Рапорт сигнала "10дБ выше S9". Если мощность передатчика уменьшается с 1500 Ватт до 150 Ватт, то какой будет новый рапорт? A. S5. B. S7 C. S9.
M1B-20 Signaali raport on “20 dB üle S9”.Kui saatja võimsust vähendatakse 1500 vatilt 15 vatini kui suur on uus signaali tugevuse raport? Рапорт сигнала "20дБ выше S9". Если мощность передатчика уменьшается с 1500 Ватт до 15 Ватт, то какой будет новый рапорт? A. S5. B. S7 C. S9.
M1B-21 Kui 1 amprilise vooluallikaga on ühendatud kaks paralleelselt lülitatud 10-oomist takistit kui suur vool läbib kumbagi takistit? Если два резистора на 10 Ом, соединенные параллельно, подключены к источнику питания на 1 А, какой ток проходит через каждый резистор? A. 10 amprit. 10 Ампер B. 1 amper. 1 Ампер C. 0,5 amprit. 0,5 Ампер
M1B-22 Kui suur on kasutatav võimsus kui 400 V pingega vooluallikas ühendatakse 800 oomise koormusega ? Какая полезная мощность при подключении источника питания 400 В к нагрузке 800 Ом? A. 0,5 vatti. 0,5Ватт B. 200 vatti. 200Ватт C. 400 vatti 400Ватт
M1B-23 Kui suur on 12 V 0,2 A vooluga indikaatorlambi võimsus? Какая мощность у контрольной лампы 12 В 0,2 А? A. 60 vatti. 60Ватт B. 24 vatti. 24Ватт C. 2,4 vatti 2,4Ватт
M1B-24 Kui suur võimsus eraldub 0,25 kilo-oomisel takistil kui teda läbib vool tugevusega 7,0 milliamprit?
Какую мощность излучает резистор 0,25 кОм, когда через него проходит ток 7,0 миллиампер?
A. Ligikaudu 51 millivatti. Около 51 милливатт. B. Ligikaudu 39 millivatti. Около 39 милливатт. C. Ligikaudu 9 millivatti. Около 9 милливатт.
M1B-25 Kui suur on mitmest takistist koosneva jadalülituse kogutakistus? Каково полное сопротивление цепи, состоящей из нескольких  последовательно подключенных резисторов? A. Kogutakistus on võrdne kõikide takistite takistuste summaga. Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех резисторов. B. Kogutakistus on väiksem kõige väiksema takisti takistuse väärtusest. Общее сопротивление меньше значения сопротивления самого маленького резистора. C. Kogutakistuse saame jagades takistite takistuste summa takistite arvuga. Общее сопротивление получим, разделив сумму сопротивлений резисторов на количество резисторов.
M1B-26 Kui suur on kahe võrdse paralleelselt lülitatud takistist koosneva ahela kogutakistus? Каково значение полного сопротивления двух цепей, состоящих из параллельно соединенных одинаковых резисторов? A. Kahekordne ühe takisti takistuse väärtus. Удвоенное значение сопротивления одного резистора. B. Pool kummagi takisti takistuse väärtusest.
Половина сопротивления каждого резистора.
C. Kahekordne kummagi takisti väärtus.
Удвоенное значение номинала обоих резисторов.
M1B-27 Kui suur on kahe paralleelselt ühendatud induktiivsuse koguväärtus? Каково общее значение  индуктивности двух параллельно включенных индуктивностей? A. Pool kummagi väärtusest vastastikust induktiivsust arvestamata. Половина значения каждой индуктивности без учета взаимной индуктивности. B. Kahekordne kummagi induktiivsuse väärtus.
Удвоенное значение каждой индуктивности.
C. Kahekordne kummagi induktiivsuse väärtus. Удвоенное значение номинала каждой индуктивности.
M1B-28 Kui suur on kahe paralleelselt lülitatud kondensaatori kogumahtuvus?
Какова общая емкость двух конденсаторов, соединенных параллельно?
A. Pool kummagi kondensaatori mahtuvusest. Половина от общей ёмкости конденсаторов. B. Kogumahtuvus on võrdne kondensaatorite mahtuvuste summaga. Общая емкость равна сумме емкостей конденсаторов. C. Mahtuvust ei saa määrata teadmata kondensaatorite täpset mahtuvust. Емкость нельзя определить, не зная точной емкости конденсаторов.
M1B-29 Kui suur on pinge transformaatori 500 keerust koosneva sekundaarmähise klemmidel, kui 2200 keerust koosnev primaarmähis on lülitatud 220 V vahelduvvooluvõrku?
Какое напряжение на выводах вторичной обмотки, состоящей из 500 витков , когда первичная обмотка трансформатора на 2200 витков подключена к сети 220 В переменного тока?
A. 526,5 V A. 50 V B. 26 V
M1B-30 Kui suur on 200 oomise väljundtakistusega helisagedusvõimendi sobitamiseks 10 oomise valjuhääldiga vajaliku transformaatori mähiste keerdude suhe? Какое соотношение витков обмоток трансформатора требуется для согласования громкоговорителя сопротивлением 10 Ом с усилителем звуковой частоты с выходным сопротивлением 200 Ом? A. 4.47 : 1 B. 400: 1 C. 20 : 1
M2B-1 Kuidas mõjub ümbruskonna temperatuur süsiniktakisti takistusele? Как температура окружающей среды влияет на сопротивление угольного резистора? A. Takistus suureneb 20% temperatuuri tõusmisel iga 10 kraadi võrra. Сопротивление увеличивается на 20% при повышении температуры каждые 10 градусов. B. Takistuse suurus ei muutu. Величина сопротивления не меняется. C. Takistuse muutus sõltub takisti temperatuuritegurist sõltuvalt
Изменение сопротивления зависит от температурного коэффициента резистора.
M2B-2 Mis tüüpi kondensaatorit kasutatakse tihti võrgutoitealaldi silumisfiltris? Какой тип конденсатора часто используется в сглаживающем фильтре сетевого выпрямителя? A. Keraamilist ketaskondensaatorit. Керамический дисковый конденсатор. B. Muutuva mahtuvusega vaakumkondensaatorit. Вакуумный конденсатор переменной емкости. C. Elektrolüütkondensaatorit. Электролитический конденсатор.
M2B-3 Millised kondensaatorid lülitatakse rööbiti transformaatori sekundaarmähisega pingeimpulsside vähendamiseks?
Какие конденсаторы включены параллельно вторичной обмотке трансформатора для уменьшения пульсаций напряжения?
A. Suure mahtuvusega kondensaatorid.
Конденсаторы большой емкости.
B. Muutuva mahtuvusega vaakumkondensaatorid. Вакуумные конденсаторы переменной емкости. C. Keraamilised kondensaatorid. Керамические конденсаторы.
M2B-4 Mis tekitab poolide omaresonantsi? Что создает саморезонанс катушек? A. Hajutatud elektromagnetism. Распределенный электромагнетизм. B. Pöörisvoolud.
Вихревые токи.
C. Keerdudevaheline mahtuvus. Емкость между витками.
M2B-5 Milline vooluringi komponent võimaldab suurendada vahelduvvoolu pinget 100 voldilt 1000 voldini? Какой элемент схемы позволяет увеличить переменное напряжение со 100 вольт до 1000 вольт? A. Transformaator.
Трансформатор.
B. Kondensaator. Конденсатор C. Diood. Диод
M2B-6 Kuidas nimetatakse transformaatori primaarmähises voolavat voolu, kui sekundaarmähise külge pole koormust lülitatud?
Какой ток течет в первичной обмотке трансформатора, если к вторичной обмотке не подключена нагрузка?
A. Magneetimisvooluks.
Ток намагничивания.
B. Alalisvooluks. Постоянный ток C. Ergutusvooluks. Ток возбуждения
M2B-7 Mis suurustega iseloomustatakse tavaliselt jõutransformaatori primaar- ja sekundaarmähiseid? Какие единицы измерения обычно используются для характеристики первичной и вторичной обмоток силового трансформатора? A. Džauli sekundis.
Джоуль в секунду
B. Volt või volt-amper. Вольт или Вольт/Ампер C. Kulonit sekundis. Кулон в секунду
M2B-8 Mis on toiteseadme alalduselemendi vastupinge? Что означает термин *обратное напряжение выпрямляющего элемента*? A. Suurim siirdepinge, mida diood on võimeline taluma. Максимальное переходное напряжение, которое способен выдержать диод. B. 1,4 korda elektrivõrgu sagedus. В 1,4 раза больше частоты сети. C. Mittejuhtivas suunas dioodi klemmidele rakendatud maksimaalne pinge. Максимальное напряжение, подаваемое на выводы диода в непроводящем направлении.
M2B-9 Millised on ränidioodide kaks parameetrit, mida ei või ületada?
Какие два параметра кремниевых диодов нельзя превышать?
A. Maksimaalne koormusimpedants, tipp-pinge. Максимальное сопротивление нагрузки, пиковое напряжение. B. Keskmine võimsus, keskmine pinge. Средняя мощность, среднее напряжение. C. Maksimaalne vastupinge, keskmine pärivool. Максимальное обратное напряжение, среднее значение тока.
M2B-10 Miks peavad alaldi dioodid olema termaalselt kaitstud?
Почему выпрямительные диоды должны иметь термическую защиту?
A. Nende läheduse tõttu transformaatorile. Из-за их близости к трансформатору. B. Ülemäärase kuumenemise tõttu võivad rikneda. Чрезмерный нагрев может привести к повреждению. C. Nende tundlikkuse tõttu siirdepingete mõjule.
Из-за их чувствительности к переходным напряжениям.
M2B-11 Mis on Zener dioodi (stabilitroni) peamine omadus?
Какая основная характеристика имеется у  стабилитрона?
A. Konstantne vool kõikuva pinge puhul.
Постоянный ток при колебаниях напряжения.
B. Konstantne pinge muutliku voolu puhul. Постоянное напряжение при изменяющемся токе.  
M2B-12 Mis tüüpi diood on võimeline ostsilleerima ja ka võimendama? Какой тип диода может осциллировать, а также усиливать? A. Punktkontaktdiood. Точечный контактный диод. B. Tunneldiood. Туннельный диод. C. Ränialaldi.
Кремниевый выпрямитель.
M2B-13 Mis on varaktordioodi peamine omadus? В чем главная особенность варакторного диода? A. Hoiab stabiilset pinget läbiva muutliku voolu puhul. Поддерживает стабильное напряжение при переменном токе. B. Tema sisemahtuvus sõltub rakendatud pingest.
Его внутренняя емкость зависит от приложенного напряжения.
C. Omab negatiivse takistusega regiooni.
Имеет участок с отрицательным препятствием.
M2B-14 Milleks kasutatakse PIN dioodi? Для чего нужен PIN-диод? A. Stabiilse voolu allikas. Источник стабильного тока. B. Stabiilse pinge allikas. Источник стабильного напряжения. C. Kõrgsageduslik dioodlüliti.
Высокочастотный диодный переключатель.
M2B-15 Kui suur on SSB telefonitööks vajaliku hea kvartsfiltri pääsuriba laius? Какова ширина полосы пропускания кварцевого фильтра, необходимая для работы в SSB-телефонии ? A. 6kHz – 6dB pääsuriba juures
6 кГц - при полосе пропускания 6 дБ
B. 2,1kHz – 6dB pääsuriba juures
2,1 кГц - при полосе пропускания 6 дБ
C. 500Hz -- 6dB pääsuriba juures. 500 Гц -- 6 дБ в полосе пропускания
M3B-1 Miks ühendatakse toitealaldi dioodidega paralleelselt kondensaator ja takisti?
Зачем подключается конденсатор и резистор параллельно диодам блока питания?
A. Väljundpinge lainelisuse silumiseks.
Для сглаживания пульсаций выходного напряжения.
B. Väljundpinge suurendamiseks. Для увеличения выходного напряжения. C. Pingelangude võrdsustamiseks dioodidel ja pingeimpulsside kahjuliku mõju vähendamiseks.  Для выравнивания падений напряжения на диодах и уменьшения вредного воздействия импульсов напряжения.
M3B-2 Milline on täislaine alaldi väljundpinge filtreerimata kuju?
Какая форма нефильтрованного выходного напряжения двухполупериодного выпрямителя?
A. Sile alalispinge. Ровное постоянное напряжение. B. Sisendpinge sagedusega võrdne impulsside jada.
Последовательность импульсов, равная частоте входного напряжения.
C. Sisendpinge kahekordse sagedusega võrdne impulsside jada. Последовательность импульсов, равная удвоенной частоте входного напряжения.
M3B-3 Millised komponendid moodustavad toitealaldi filtri?
Какие компоненты составляют фильтр блока питания?
A. Dioodid. Диоды B. Trafod ja transistorid.
Трансформаторы и транзисторы.
C. Kondensaatorid ja drosselid. Конденсаторы и дроссели.
M3B-4 Milline peab olema täisperioodalaldi alalduselemendi vastupinge suurus?
Какой должна быть величина обратного напряжения выпрямительного элемента полнопериодного выпрямителя?
A. Veerand alaldi nominaalsest väljundpingest.
Четверть номинального выходного напряжения выпрямителя.
B. Võrdne alaldi väljundpingega.
Равно выходному напряжению выпрямителя.
C. Võrdne alaldi nominaalse väljundpinge kahekordse väärtusega. Равно удвоенному номинальному выходному напряжению выпрямителя.
M3B-5 Milline peab olema transmissiooniliiniga ühendatud madalpääsfiltri impedants liini impedantsiga võrreldes?
Каким должен быть импеданс фильтра нижних частот, подключенного к линии передачи, по сравнению с полным сопротивлением линии?
A. Märgatavalt kõrgem.
Значительно выше.
B. Enamvähem sama.
Более-менее то же самое.
C. Võrdne liini kahekordse impedantsiga.
Равно линии с двойным сопротивлением.
M3B-6 Milline peab olema poolperioodalaldi alalduselemendi vastupinge suurus? Какой должна быть величина обратного напряжения выпрямительного элемента полупериодного выпрямителя? A. Pool alaldi nominaalsest väljundpingest.
Половина выходного напряжения выпрямителя.
B. Alaldi nominaalse tipp-pinge ühe või kahekordne väärtus. Выпрямитель с одинарным или двойным номинальным пиковым напряжением. C. Võrdne alaldi väljundpingega.
Равно выходному напряжению выпрямителя.
M3B-7 Kuhu ühendatakse toitealaldi šunttakisti? Как подключается шунтирующий резистор к источнику питания? A. Paralleelselt filterkondensaatoriga. Параллельно с конденсатором фильтра. B. Paralleelselt alaldi sisendiga.
Параллельно входу выпрямителя.
C. Paralleelselt väljundfiltri drosseliga.
Параллельно с дросселем выходного фильтра.
M3B-8 Mitu kraadi siinuslainest kasutab poolperioodalaldi?
Сколько градусов синусоиды использует полупериодный выпрямитель?
A. 90 kraadi.  90 градусов B. 180 kraadi.  180 градусов C. 360 kraadi 360 градусов
M3B-9 Mitu kraadi siinuslainest kasutab täisperioodalaldi?  Сколько градусов синусоиды использует полнопериодный выпрямитель? A. 90 kraadi.  90 градусов B. 180 kraadi.  180 градусов C. 360 kraadi 360 градусов
M3B-10 Mis funktsiooni täidavad kõrgepingealaldis dioodidega paralleelselt lülitatud kondensaatorid ja takistid. Какую функцию выполняют конденсаторы и резисторы, включенные параллельно с высоковольтными диодами. A. Kahe- või kolmekordistavad väljundpinget. Удваивает или утроивает выходное напряжение. B. Kaitsevad teistest dioodidest kiiremini vastutakistust taastavaid dioode. В первую очередь  защищают диоды с восстановлением обратного сопротивления. C. Reguleerivad väljundpinget. Регулируют выходное напряжение.
M4B-1 Mis on produkt detektor? Что такое смеситель? (Product detector)? A. Detektor, mis annab ostsillaatorsignaali seguastme sisendisse. Детектор, который подает сигнал генератора на вход смесителя. B. Võimendav detektor, mis kitsendab vastuvõtja võimenduskanali pääsuriba. Детектор-усилитель, сужающий полосу пропускания канала усиления приемника. C. Detektor, mis kasutab segustusprotsessis vastuvõtjas genereeritud kandesagedust. Детектор, который использует несущую частоту, генерируемую приемником в процессе микширования.
M4B-2 Millised on põhilised seguastme väljundis esinevad sagedused? Какими являются основные частоты на выходе смешанного каскада? A. Sisendsignaali kahe- ja neljakordne sagedus. В два и четыре раза больше частоты входного сигнала. B. Sisendsageduste summa, vahe ja ruutjuurkordne sagedus. Сумма , разность и квадратный корень входящих частот. D. Sisendsagedused ning summaarne ja vahesagedus. Входные частоты, а также общие и промежуточные частоты.
M4B-3 Mida nimetatakse detekteerimiseks? Что называется детектированием? A. Vastuvõetaval kandelainel oleva informatsiooni summutamist S-meetri töölerakendamise eesmärgil.  Затухание информации на несущей волне для показания S-метра. B. Moduleeritud kõrgsagedussignaalilt informatsiooni eraldamine. Выделение информации из модулированного высокочастотного сигнала. C. Kandelaine modulatsiooni. Модуляция несущей.
M4B-4 Mis on sagedusdiskriminaator? Что такое частотный дискриминатор? A. FM signaalide detekteerimiseks kasutatav lülitus. Схема, используемая для детектирования сигналов FM. B. Kahe kandelaine naabruses asuva parasiitsignaali filtreerimislülitus. Схема фильтра для двух паразитных сигналов, соседних с несущей. C. Automaatne lainelülitus. Автоматическое переключение волн.
M4B-5 Mida kasutatakse FM signaali detekteerimiseks? Что используется для детектирования FM-сигнала? A. Balanssmodulaatorit. Балансный модулятор B. Sagedusdiskriminaatorit. Частотный дискриминатор C. Produkt detektorit. Смеситель
M4B-6 Mida nimetatakse segustusprotsessiks? Что называется процессом смешивания? A. Lairibavastuvõtjas müra kõrvaldamist faasivõrdluse teel. Подавление шума в широкополосном приемнике путем сравнения фаз. B. Lairibavastuvõtjas müra kõrvaldamist faasinihke abil. Устранение шума широкополосного приемника за счет фазового сдвига. C. Kahe signaali liitmist summaarse- ja vahesageduse saamiseks. Объединение двух сигналов для получения общей и промежуточной частоты.
M4B-7 Mis eelised on sagedusmuundusprotsessil?
Каковы преимущества процесса преобразования частоты?
A. Automaatselt toimiv müralukustus ja suurenenud selektiivsus. Автоматическая шумовая блокировка и повышенная избирательность. B. Suurenenud selektiivsus ja optimaalne häälestatud võnkeringide konstruktsioon. Повышенная избирательность и оптимальная конструкция настраиваемых колебательных контуров. C. Automaatne signaali piiramine ja müralukustus. Автоматическое ограничение сигнала и блокировка шума.
M4B-8 Mis on vahesagedusvõimendi?
Что такое усилитель ПЧ?
A. Fikseeritult häälestatud pääsuribaga võimendi. Усилитель с фиксированной полосой настройки. B. Vastuvõtja filter. Фильтр приемника. C. Vastuvõtja demodulaator. Демодулятор приемника.
M4B-9 Mis vastuvõtjas juhtub kui väga tugev signaal jõuab seguastmeni?
Что происходит с приемником, когда очень сильный сигнал достигает смесителя?
A. Seguastmes genereeritakse parasiitsed segustusproduktid. В смесителе генерируются паразитные продукты смешивания. B. Seguaste lakkab töötamast. Смеситель перестает работать. C. Toimub automaatne signaali piiramine. Происходит автоматическое ограничение сигнала.
M4B-10 Mis on vastuvõtja kõrgsagedusvõimendi esmane ülesanne? Какова основная функция ВЧ усилителя приемника? A. Kindlustada enamik vastuvõtja võimendusest. Обеспечить большую часть усиления приемника. B. Automaatse võimenduse reguleerimise süsteemi abil muuta parasiitsignaalide mahasurumise astet. Изменить степень подавления паразитных сигналов с помощью автоматической регулировки усиления. C. Parandada vastuvõtja mürategurit. Улучшить коэффициент шума приемника.
M4B-11 Millised kaks faktorit määratlevad vastuvõtja tundlikkuse? Какие два фактора определяют чувствительность приемника? A. Dünaamiline diapasoon ja kolmanda järgu lõikepunkt. Динамический диапазон и точка пересечения третьего порядка. B. Hind ja kättesaadavus. Цена и доступность. C. Ribalaius ja mürategur. Ширина полосы пропускания и коэффициент шума.
M5B-1 Mis tüüpi sisendsignaali kasutatakse SSB saatja lineaarsuse kontrollimiseks? Какой тип входного сигнала используется для проверки линейности передатчика SSB? A. Tavalist kõnet. Обычная речь. B. Helisageduslikku siinuslainet. Звуковая частота синусоидальной волны. C. Kaht helisageduslikku siinuslainet. Две синусоидальные волны звуковой частоты
M5B-2 Miks kasutatakse raadiosaatja kõrgepingealaldis šunttakistit. Для чего используется шунтирующий резистор в выпрямителе высокого напряжения. A. Parandab pingeregulatsiooni. Улучшает регулирование напряжения. B. Laadib filterkondensaatori tühjaks. Разряжает конденсатор фильтра. C. Kõrvaldab poolidelt elektrilöögi saamise ohu. Устраняет риск поражения электрическим током от катушек.
M5B-3 Mida saab kontrollida kahe tooni testi abil? Что можно проверить с помощью двухтонального генератора ? A. Sagedusmodulatsiooni protsenti. Процент частотной модуляции. B. Kandesageduse faasinihet. Фазовый сдвиг несущей. C. Kõrgsagedusvõimendi lineaarsust. Линейность усилителя ВЧ.
M5B-4 Miks on mõningates lampvõimendites vajalik neutralisatsioon?
Почему в некоторых ламповых усилителях необходима нейтрализация?
A. Häälestatud võnkeringides koormatud Q vähendamiseks. Для уменьшения нагрузки Q в настроенных цепях. B. Võre ja katoodi vahelise lekkevoolu vähendamiseks. Для уменьшения тока утечки между сеткой и катодом. C. Elektroodidevahelise mahtuvuse tõttu tekkida võiva ostsilleerimise vältimiseks. Чтобы предотвратить возбуд из-за емкости между электродами.
M5B-5 Milliseid kaht helisagedust võib kasutada SSB telefonisaatja lineaarsuse kontrollimiseks? Какие две звуковые частоты можно использовать для проверки линейности телефонного передатчика SSB? A. Tuleb kasutada signaale sagedusega 20 Hz ja 20000 Hz. Должны использоваться сигналы с частотой 20 Гц и 20 000 Гц. B. Võib kasutada suvalisi helisagedusi, mis paiknevad saatja helisagedustrakti pääsuribas tingimusel, et nad ei ole teineteisega harmoonilises suhtes. Могут использоваться любые звуковые частоты, расположенные в полосе доступа звукового тракта передатчика, при условии, что они не гармонируют друг с другом. C. Tuleb kasutada sagedusi 1200 Hz ja 2400 Hz. Должны использоваться частоты 1200 Гц и 2400 Гц.
M5B-6 Mis tüüpi filter tuleb installeerida amatöörsaatjasse harmooniliste sageduste kiirguse vältimiseks? Какой тип фильтра следует установить в любительском передатчике для предотвращения излучения на гармонических частотах? A. Võtmeklõpsu filter. Фильтр дребезжания контактов ключа. B. Madalpääsfilter. Фильтр низких частот. C. Kõrgpääsfilter. Фильтр высоких частот.
M5B-7 Mida on vaja omada telefonitööks ettenähtud amatöörraadiojaamas?
Что нужно иметь на любительской радиостанции для работы по телефону?
A. Splatteri filter. Фильтр "брызг"сигнала (splatter). B. Mikrofon. Микрофон. C. Vastuvõtja helisagedusfilter Фильтр звуковой частоты приемника.
M5B-8 Monteerisite oma autosse VHF või UHF FM raadiojaama. Milline on antenni jaoks parim koht vältimaks juhi ja reisijate ülikõrgsagedusliku kiirituse ohtu?
Вы установили в машине радиостанцию ​​VHF или UHF FM. Как лучше всего разместить антенну, чтобы избежать риска УВЧ излучения для водителя и пассажиров?
A. Katuse keskkoht. По центру крыши. B. Tuuleklaasi ülemine äär. Близко к краю крыши у ветрового стекла. C. Ükskõik kummal esimesel poritiival. На любом из передних крыльев.
M5B-9 Mis on saatjas kasutatavate ekraanide otstarve? Для чего используется экранирование в передатчиках? A. Moodustab strukturaalse madalpääsfiltri. Образует структурный фильтр нижних частот. B. Likvideerib ebasoovitava kõrgsagedusliku kiirguse. Устраняет нежелательное высокочастотное излучение. C. Takistab helisagedusliku tagasiside tekkimist saatjas Предотвращает обратную связь звуковой частоты от передатчика
M5B-10 Miks kasutatakse nn. pii-filtrit saatja väljundis? Зачем использовать т.н. Пи-фильтр на выходе передатчика? A. Saatja väljundimpedantsi sobitamiseks antenni toiteliiniga ja parasiitkiirguse vähendamiseks. Для согласования импеданса передатчика с питающей антенной и уменьшения паразитного излучения. B. Antenni poolt vastuvõetud mürasignaalide mahajuhtimiseks. Для уменьшения сигналаов шума, принятых антенной. C. Antennis tekkinud staatiliste pingete saatjasse pääsu takistamiseks. Чтобы статическое напряжение от антенны не попало в передатчик.
M6B-1 Miks kasutatakse sagedasti Yagi antenni 50 MHz sagedusalal? Почему антенна Яги часто используется в диапазоне частот 50 МГц? A. Annab horisontaaltasapinnas hea ringkiirguse. Обеспечивает хорошее круговое излучение в горизонтальной плоскости. B. On väiksem, odavam ja kergem üles panna kui dipoolantenn. Она меньше, дешевле и проще в установке, чем дипольная антенна. C. Vähendab teiste jaamade poolt tekitatavaid interferentshäireid nii külg- kui tagasuunas. Уменьшает помехи от других станций как в боковом, так и в обратном направлении.
M6B-2 Milline meetod on parim ebasümmeetrilise koaksiaalkaabli sobitamiseks Yagi antenniga? Как лучше всего согласовать несимметричный коаксиальный кабель с антенной Yagi? A. “T” -sobitus Т-согласованием B. Delta sobitus Дельта согласованием C. Gamma sobitus Гамма согласованием
M6B-3 Kuidas saab suurendada parasiitelementidega suundantenni sagedusriba laiust? Как можно увеличить пропускную способность направленной антенны с паразитными элементами? A. Kasutada suurema läbimõõduga elemente. Использовать элементы большего диаметра. B. Vähendada elementide vahet. Уменьшить расстояние между элементами. C. Kasutada teleskoopelemente Использовать телескопические элементы.
M6B-4 Kui suur on poollaine dipoolantenni toitepunkti impedants vabas ruumis? Каков импеданс в точке питания полуволновой дипольной антенны в свободном пространстве? A. Ligikaudu 50 oomi, takistuslik. Примерно 50 Ом, резистивный. B. Ligikaudu 73 oomi, takistuslik ja induktiivne. Приблизительно 73 Ом, резистивный и индуктивный. C. Ligikaudu 73 oomi, takistuslik Приблизительно 73 Ом, резистивный
M6B-5 Kui suur on dipoolantenni võimendus võrreldes isotroopse kiirgajaga? Каков коэффициент усиления дипольной антенны по сравнению с изотропным излучателем? A. On võrdse võimendusega. Имеет одинаковое усиление. B. Dipoolantenni võimendus on ligikaudu 2,3 dB suurem. Коэффициент усиления дипольной антенны примерно на 2,3 дБ выше. C. Dipoolantenni võimendus on 5,6 dB. Коэффициент усиления дипольной антенны составляет 5,6 дБ.
M6B-6 Mida tähendab termin ette-taha suhe?
Что означает термин отношения вперед-назад?
A. Direktorite ja reflektorite arvu suhet. Соотношение директоров к количеству отражателей. B. Antenni peakiire suunas kiiratava võimsuse ja täpselt vastassuunalise kiirgusvõimsuse suhet. Отношение мощности, излучаемой антенной, к мощности главного луча и излучаемой мощности в прямо противоположном направлении. C. Aktiivse vibraatori asendit reflektori ja direktorite suhtes. Положение активного вибратора относительно рефлектора и директоров.
M6B-7 Miks kasutatakse silikoonõli või autovaha TV-tüüpi lapikkaabli pinna katteks?
Почему силиконовое масло или автомобильный воск используются для покрытия поверхности плоского кабеля телевизионного типа?
A. Skin-effekti vähendamiseks. Для уменьшения скин-эффекта. B. Mustuse ja niiskuse sadestumise vähendamiseks juhtmel. Для уменьшения отложений грязи и влаги на шнуре. C. Soojuse ärajuhtimiseks töötades kõrge seisulainega liinis. Для отвода тепла при работе на линии с высокой стоячей волной.
M6B-8 Mis ühikutes väljendatakse kõrgsagedusliku toiteliini kadusid? В каких единицах выражаются потери в высокочастотных линиях питания? A. dB/km B. Bell/100 m C. dB/100 m
M6B-9 Mis juhtub dielektrikuskadudega toiteliinis töösageduse suurenemisel? Что происходит с диэлектрическими потерями в линии питания при увеличении рабочей частоты? A. Kaod vähenevad. Потери уменьшаются B. Kaod suurenevad. Потери увеличиваются C. Kaod jäävad samaks. Потери не изменяются
M6B-10 Kuidas mõjutab koaksiaalkaabli impedants teda läbiva signaali sumbuvust?
Как импеданс коаксиального кабеля влияет на затухание проходящего по нему сигнала?
A. Sumbuvus on suurem sagedustel üle 144 MHz. Затухание выше на частотах от 144 МГц. B. Sumbuvus on väiksem sagedustel üle 144 MHz. Затухание ниже на частотах от 144 МГц. C. Sumbuvus on sagedustel kuni 1,5 GHz enamvähem ühtlane. Затухание более или менее равномерное на частотах до 1,5 ГГц
M7B-1 Mis iseloomustab nn. “backscatter” signaale? Что характеризует т.н. Сигналы «обратного рассеяния»? A. Väga hea arusaadavus. Очень хорошая разборчивость. B. Lainetav heli. Плавающий волнистый звук. C. Ümberpööratud külgribad. Перевернутые боковые полосы.
M7B-2 Mis on solar-flux indeks? Что такое индекс солнечного потока? A. Päikese magnetvälja intensiivsus. Напряженность солнечного магнитного поля. B. Maa poole pööratud Päikese küljel nähtavate plekkide arv. Количество пятен, видимых на стороне Солнца, обращенной к Земле. C. Päikese poolt kiiratav ioniseeriv energia. Ионизирующая энергия, излучаемая солнцем.
M7B-3 Mida nimetatakse geomagnetiliseks häireks? Что называется геомагнитным возмущением? A. Päikese solar-flux indeksi järsk langus. Резкое падение индекса солнечного потока. B. Maa magnetvälja järsk muutus lühikese aja jooksul. Резкое изменение магнитного поля Земли за короткое время. Maa magnetpooluse nihe. Сдвиг магнитного полюса Земли.
M7B-4 Kui kiiresti jõuab Päikeselt kiirguv laetud osakeste vool Maale? Как быстро поток заряженных частиц, исходящий от Солнца, достигает Земли? A. 1,5 sekundiga За 1,5сек B. 8 minutiga За 8 минут C. 20 kuni 40 tunniga. От 20 до 40 часов
M7B-5 Milline raadiolainete levimehhanism võimaldab saadet vastu võtta pinnalaine ulatusest kaugemal kuid lähemal ionosfäärist peegeldunud lainest? Какой механизм распространения радиоволн позволяет принимать программу дальше, чем поверхностная волна, но ближе к волне, отраженной от ионосферы? A. Sporaadiline E-levi. Спорадическое Е-распространение. B. Lühikese hüppega levi. Распространение в коротком прыжке C. Raadiolaine peegeldumine troposfääri ja ionosfääri ebaühtluskohtadest (scatter). Неравномерное отражение радиоволн от тропосферы и  ионосферы (scatter).
M7B-6 Millises ionosfääri kihis kutsuvad äkilised ionosfääri häired esile raadiolainete suurenenud sumbuvuse?
В каком слое ионосферы внезапные ионосферные возмущения вызывают повышенное затухание радиоволн?
A. D-kihis. В слое D. B. E-kihis В слое Е. C. F2-kihis. В слое F2.
M7B-7 Kuidas mõjutab geomagnetiline torm raadiolainete levi? Как геомагнитная буря влияет на распространение радиоволн? A. Väga hea raadioside kõrgematel geomagnetilistel laiuskraadidel. Очень хорошая радиосвязь на высоких геомагнитных широтах. B. Halvenenud raadiolevi kõrgematel geomagnetilistel laiuskraadidel. Ухудшение распространения радиоволн на более высоких геомагнитных широтах . C. Suurenenud pinnalaine ulatus. Увеличенная  достигаемость поверхностных волн.
M7B-8 Mis on raadiolainete levi kriitiline nurk?
Каков критический угол распространения радиоволн?
A. Minimaalne raadiolainete levi tõusunurk, mille juures raadiolained peegelduvad Maale tagasi ionosfääri teatud seisundi puhul Минимальный угол распространения радиоволн, при котором радиоволны отражаются обратно на Землю в определенном состоянии ионосферы. B. Kompassi suund teie asukohast korrespondendi suunas. Направление компаса от вашего местоположения к корреспонденту. C. Maksimaalne raadiolainete levi tõusunurk, mille juures raadiolained peegelduvad veel Максимальный угол распространения радиоволн, при котором радиоволны все еще отражаются
M7B-9 Kui kaua tavaliselt kestavad ootamatud ionosfääri häired? Как долго обычно длятся неожиданные ионосферные возмущения? A. Kogu päev. Весь день. B. Mõnest minutist kuni mõne tunnini. От нескольких минут до нескольких часов. C. Keskmiselt ühe nädala. В среднем одна неделя.
M7B-10 Millistel laiuskraadidel esineb tavaliselt rohkem geomagnetilisi häireid? На каких широтах обычно больше геомагнитных возмущений? A. Ekvaatori laiuskraadidel. На экваториальных широтах. B. 45 kraadist kõrgematel laiustel. На широте выше 45 градусов. C. Kõikidel laiuskraadidel ühtemoodi. Одинаково для всех широт.
M8B-1 Milline mõõteriist sisaldab horisontaal- ja vertikaalkanali võimendi? Какой инструмент содержит усилитель горизонтального и вертикального каналов? A. Oommeeter. Омметр B. Signaalgeneraator. Генератор сигналов. C. Ostsillograaf. Осциллограф
M8B-2 Mis tüüpi signaale on võimalik ostsillograafi abil vaadelda? Какие типы сигналов можно просматривать с помощью осциллографа? A. Suvalisi ajast sõltuvaid signaale instrumendi sagedusriba piires. Любые зависящие от времени сигналы в частотном диапазоне прибора. B. Rahvusvahelisi laevade lipusignaale. Сигналы международного судового флага. C. Ookeanilaevade blinkersignaal Сигнал на флагах международных судов.
M8B-3 Mis seade on ostsillograaf?
Что такое осциллограф?
A. Seade, mis näitab antenni kiirgustakistust. Устройство индикации излучения антенны. B. Seade, mis näitab antenni toiteliini seisulaine tegurit. Устройство, указывающее коэффициент стоячей волны линии питания антенны. C. Seade, mis võimaldab uurida kuvaril signaalide lainekuju. Устройство, позволяющее просматривать форму сигнала на дисплее.
M8B-4 Mis võib põhjustada ostsillograafi kineskoobi luminofoori riknemise? Что может вызвать повреждение ЭЛТ осциллографа? A. Vertikaalkanali võimendi ületüürimine. Перегрузка усилителя вертикального канала. B. Liig suur heleduse säting. Чрезмерная яркость. C. Kiire ebaõige fokuseerimine. Быстрая неправильная фокусировка.
M8B-5 Mis seade on antenni mürasild? Какое устройство представляет собой антенный шумовой мост? A. Seade antenni või muu elektrilise lülituse mürateguri mõõtmiseks. Аппарат для измерения коэффициента шума антенны или другой электрической цепи. B. Seade antenni või muu elektrilise lülituse impedantsi mõõtmiseks. Устройство для измерения импеданса антенны или другой электрической цепи. C. Seade vastuvõtjas esineva müra hävitamiseks. Устройство для устранения шума на приемнике.
M8B-6 Kuhu ühendatakse antenni mürasild? Куда подключается антенный шумовой мост? A. Seade ühendatakse antenni toitepunkti ja müra suurus loetakse seadme skaalalt. Устройство подключается к точке питания антенны, и уровень шума считывается по шкале устройства. B. Seade ühendatakse saatja ja antenni vahele ning häälestatakse minimaalse seisulaine teguri saavutamiseni. Устройство подключается между передатчиком и антенной и настраивается на минимальный коэффициент стоячей волны. C. Seade ühendatakse vastuvõtja ja tundmatu impedantsiga skeemi vahele ning häälestatakse minimaalse müra saavutamiseni. Устройство подключается между приемником и цепью с неизвестным импедансом и настроаивается на минимальный уровень шума.
M8B-7 Mis seade on väljatugevuse mõõtja?
Что такое измеритель напряженности поля?
A. Seade, mis mõõdab seisulaine tegurit antenni toiteliinis. Устройство, измеряющее КСВ в линии питания антенны. B. Seade modulatsioonisügavuse määramiseks saatja väljundis. Устройство для определения глубины модуляции на выходе передатчика. C. Seade kõrgsagedussignaali suhtelise võimsuse mõõtmiseks. Устройство для измерения относительной мощности высокочастотного сигнала.
M8B-8 Kui palju tuleb suurendada saatja väljundvõimsusust, et saatja läheduses asuva vastuvõtja S-meetri näit suureneks S8-lt S9-ni ?
Насколько вам нужно увеличить выходную мощность передатчика, чтобы увеличить показание S-метра приемника рядом с передатчиком с S8 до S9?
A. Ligikaudu kaks korda. Примерно в 2 раза. B. Ligikaudu kolm korda. Примерно в 3 раза. C. Ligikaudu neli korda. Примерно в 4 раза.
M8B-9 Milline on kõige sobivam lihtne instrument antenni kiirguse suunadiagrammi määramiseks horisontaaltasapinnas? Какой  простой прибор наиболее подхододит для определения диаграммы направленности излучения антенны в горизонтальной плоскости? A. Väljatugevuse mõõtja. Измеритель напряженности поля. B. Antenni mürasild. Антенный шумовой мост. C. Tester. Тестер.
M8B-10 Millist seadet saab kasutada saatja väljundsignaalis esinevate intermodulatsioonimoonutustes tekitatud parasiitsignaalide uurimiseks?
Какое устройство можно использовать для исследования паразитных сигналов, вызванных интермодуляционными искажениями в выходном сигнале передатчика?
A. Vattmeeter. Ваттметр. B. Spektrianalüsaator. Анализатор спектра. C. Loogikaskeemide analüsaator. Логический анализатор.
M9B-1 Mis on atmosfääriliste raadiohäirete peamine tekkepõhjus? Какова основная причина атмосферных радиопомех? A. Päikeseplekid. Пятна на Солнце B. Äikesetormid. Грозы. C. Lennukid Самолеты
M9B-2 Kuidas on võimalik kindlaks teha, kas raadiohäireid tekitav elektriliin asub teie majas? Как по возможности точно узнать, есть ли в вашем доме электролиния, излучающая радиопомехи? A. Kontrolli elektriliini pinget graafilise reflektomeetriga. Проверьте сетевое напряжение с помощью графического рефлектометра. B. Kontrolli vahelduvvoolu lainekuju ostsillograafi abil. Проверьте форму сигнала переменного тока с помощью осциллографа. C. Lülita välja maja elektrivõrgu pealüliti ja kuula patareitoitega raadiot. Выключите главный выключатель питания в доме и слушайте радио на батарейках.
M9B-3 Kuidas on võimalik vähendada auto elektrigeneraatori poolt tekitatavaid raadiohäireid? Как уменьшить радиопомехи от автомобильного электрогенератора? A. Ühendada raadio toitejuhtmed akuga nii pikka teed mööda kui vähegi võimalik. Подсоедините  проводами питания радиостанцию к батарее самым длинным путём. B. Ühendades raadio toitejuhtmed akuga lühimat võimalikku teed kaudu. Подключите кабель питания магнитолы к батарее кратчайшим путём. C. Ühendades kõrgpääsfiltri järjestikku raadiojaama auto pardavõrguga ühendavasse juhtmesse. Подключите фильтр высоких частот последовательно  с кабелем, соединяющим радиостанцию ​​с бортовой сетью автомобиля.
M9B-4 Kuidas saab vähendada väga tugeva signaali toimel vastuvõtjas tekkivaid intermodulatsioonihäireid?
Как можно уменьшить интермодуляционные помехи в приемнике из-за очень сильного сигнала?
A. Vähendades vastuvõtja toitepinget. Путем уменьшения напряжения питания приемника. B. Lülitades vastuvõtja sisendisse attenuaatori. Подключив аттенюатор ко входу приемника. C. Kasutada vastuvõtja kõige kitsama pääsuribaga filtrit. Используйте фильтр с самой узкой полосой пропускания приемника.
M9B-5 Miks on kasulik omada vastuvõtja sisendis attenuaatorit? Почему полезно иметь аттенюатор на входе приемника? A. Vähendab vastuvõetava signaali ribalaiust. Уменьшает полосу принимаемого сигнала. B. Elimineerib isotroopilise kiirguse põhjustatud efekte. Устраняет действие изотропного излучения. C. Kaitseb vastuvõtja ülekoormamist erakordselt tugeva signaali poolt. Защищает приемник от перегрузки очень сильным сигналом.
M9B-6 Teie naaber teatab, et tekitate häireid televisioonivastuvõtule. Teie olete aga kindel, et teie aparatuur töötab korralikult. Mida peate tegema? Ваш сосед сообщает, что вы мешаете телевизионному приему. Однако вы уверены, что ваше оборудование исправно работает. Что нужно сделать? A. Lülitate kohe oma saatja välja ja pöördute Sideameti poole abi saamiseks. Вы немедленно выключите передатчик и обратитесь за помощью в департамент связи. B. Kontakteerudes naabriga proovite välja selgitada, kas tõepoolest teie töö eetris on TV-häirete tekkepõhjuseks. Связавшись с соседом, вы попытаетесь выяснить, действительно ли ваша работа в эфире является причиной помех при приёме ТВ. C. Monteerite saatja väljundisse kõrgpääsfiltri ja televiisori sisendisse madalpääsfiltri. Вы устанавливаете фильтр высоких частот на выходе передатчика и фильтр низких частот на входе телевизора.
M9B-7 Mis tüüpi filter tuleb kõigepealt paigaldada amatöörraadiojaama harmooniliste sageduste kiirguse vältimiseks? Какой тип фильтра следует установить в первую очередь, чтобы предотвратить излучение гармонических частот от любительской радиостанции? A. Võtmeklõpsu filter. Фильтр дребезжания контактов ключа. B. Madalpääsfilter. Фильтр низких частот. C. Kõrgpääsfilter. Фильтр высоких частот.
M9B-8 Mis tüüpi interferentshäireid võib kiirata mitmebandi antenn, mis on ühendatud valesti häälestatud raadiojaama väljundisse? Какие помехи может создавать многодиапазонная антенна, подключенная к выходу неправильно настроенной радиостанции? A. Harmoonilisi sagedusi. Гармонические частоты. B. Aurora taolisi signaale. Сигналы, подобные северному сиянию. C. Parasiitsignaale. Паразитные сигналы.
M9B-9 Mida tähendab väljend "harmooniliste kiirgus" ?
Что означает выражение «гармоническое излучение»?
A. Töösageduse täiskordsete sageduste kiirgus eetrisse. Излучение частот,  кратных рабочей частоте. B. 50 Hz brummsagedusega moduleeritud signaalide kiirgus. Излучение сигналов, модулированных с частотой 50 Гц. C. Lähedal paiknevates teistes saatjates võib tekkida liitmodulatsioon teie saatja töö tõttu. У рядом расположенных передатчиков может возникнуть наводка из за работы ашего передатчика.
M9B-10 Milline filter tuleb paigutada televiisori sisendisse esmase abinõuna amatöörraadiojaama poolt tekitatud kõrgsagedusliku ülekoormuse vähendamiseks?
Какой фильтр следует установить на вход телевизора в качестве первого шага для уменьшения высокочастотной перегрузки, вызываемой любительской радиостанцией?
A. Kõrgpääs. ВЧ фильтр B. Madalpääs. НЧ фильтр C. Ribafilter. Полосовой фильтр
M10B-1 Milline inimese keha organ on kõige tundlikum kõrgsagedusliku energia poolt põhjustatud kudede kuumenemise suhtes?
Какой орган в организме человека наиболее чувствителен к нагреву тканей, вызванному высокочастотной энергией?
A. Silmad Глаза B. Käed Руки C. Süda Сердце
M10B-2 Tugev kõrgsagedusenergia kiirgus võib olenevalt lainepikkusest, kõrgsagedusvälja intensiivsusest ja muudest teguritest rikkuda inimkeha kudesid. Kuidas mõjub kiirgus keha kudedele?
В зависимости от длины волны, интенсивности высокочастотного поля и других факторов сильное высокочастотное энергетическое излучение может повредить ткани человека. Как излучение влияет на ткани тела?
A. Kutsub esile kiiritushaiguse. Вызывает лучевую болезнь. B. Kuumendab kudesid. Нагревает ткани. C. Jahutab kudesid. Охлаждает ткани.
M10B-3 Kui suur võib maksimaalselt olla inimkeha läbiv vahelduvvool, mis endast ei kujuta veel ohtu?
Какой максимальный безопасный ток может пройти через человеческое тело ?
A. 1000 A B. 0,1 A C. 10 mA
M10B-4 Mida tuleb teha kõigepealt kui näed voolujuhtmetesse kinnijäänud inimest? Что делать в первую очередь, если вы видите человека, застрявшего в ЛЭП? A. Hakkad otsima telefoni, et abi kutsuda. Вы начинаете искать телефон, по которому можно позвать на помощь. B. Mingi voolu mittejuhtiva eseme abil vabastad kannatanu juhtmetest ja alustad kohe südame kaudse massaaži ja kunstliku hingamise tegemist, samaaegselt hüüdes abi järele. С помощью непроводящего предмета вы освобождаете пострадавшего от проводов и немедленно начинаете непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, одновременно вызывая помощь. C. Viskad elektrijuhtmetele mingi maandusjuhtme. Накидываете заземляющий провод на электрические провода.
M10B-5 Kui tahad teha mõningaid häälestusoperatsioone oma VHF/UHF raadiojaama juures, mida peab tegema enne jaama sisselülitamist?
Если вы хотите выполнить некоторые операции по настройке на вашей VHF / UHF радиостанции, что вам нужно сделать перед включением станции?
A. Tuleb maha võtta kõik varjestused-ekraanid maksimaalse jahutuse saamiseks. Все экраны должны быть удалены для максимального охлаждения. B. Lülitada sisse mürasild interferentshäirete vähendamiseks. Включите шумовой мост, чтобы уменьшить помехи. C. Tuleb veenduda, et kõik varjestused on kinnitatud oma kohale. Убедитесь, что все экраны на месте.
M10B-6 Mida peab silmas pidama, kui taod antennimasti tõmmitsate kinnitusvaiu maasse?
Что нужно учитывать при расчаливании антенной мачты, когда необходимо вбить сваю (крепёж, кол) в землю?
A. Et vai ei asuks antennimastile liialt lähedal. Чтобы свая не располагалась к мачте слишком близко. B. Et vai oleks küllaldase pikkusega. Чтобы свая была достаточной длины. C. Et löögisuuna pikendusel ei seisaks inimesi, keda varre otsast juhuslikult äralendav kirves või vasar võiks vigastada. Чтобы люди, которые стоят рядом не получили удар от случайно отлетевшего наконечника топора или молотка в процессе забивания сваи. 
M10B-7 Mida tuleb jälgida raiudes puid välipäeva või kokkutuleku lõkke jaoks?
На что обращать внимание, если требуется нарубить деревья для общего костра на сходке ?
A. Kas puud on küllaldaselt kuivad. Достаточно ли сухие деревья? B. Tuleb seista jalad harkis, et juhuslikul puust möödalöömisel kirves ei tabaks jalgu.  Встаньте крепко в стойку так, чтобы при  ударе топором по дереву случайно не задели ноги. C. Usaldada see töö kellelegi teisele. Доверить эту работу кому-нибудь другому.
M10B-8 Mida tuleb silmas pidada antennimasti püstitamisel või antenni vedamisel majade vahele?
Что нужно учитывать при установке антенной мачты или транспортировке антенны между домами?
A. Kas antenn maast vaadatuna jätab kena mulje. Эстетично ли выглядит антенна при просмотре с земли. B. Ega antenn mitte kuskil naabrimehe krundi nurgast üle ei käiks. Чтобы антенна не выглядывала (не залезала) на соседский участок. C. Et antenn püstitamisel, pööramisel või tuule käes kõikudes mitte kuskil ei puudutaks elektriülekandeliinide juhtmeid. Убедитесь, что антенна не касается проводов линии электропередачи при установке, повороте или на ветру.
M10B-9 Tehes tööd kõrgel antennimasti otsas tuleb jälgida et.... При работе на верхнем конце антенной мачты убедитесь, что .... A. Lähiajal ei oleks oodata piksevihma. В ближайшее время небольшого дождя не ожидается. B. Kasutatavad tööriistad oleksid paigutatud ja kinnitatud selliselt, et nad ei saaks allolijatele pähe kukkuda. Используемые инструменты должны быть размещены и закреплены таким образом, чтобы они не могли упасть на головы посторонних. C. Kas kõik vajalik on kaasas, et ei peaks mitu korda üles - alla ronima Есть ли все необходимое, чтобы не приходилось несколько раз лазить вверх-вниз
M10B-10 Kui oled autoga sõitnud välipäevale peab silmas pidama ..... Если вы приехали на полевой день, имейте в виду ... A. Kas tagasisõiduks bensiini jätkub. Хватит ли бензина на обратную дорогу. B. Et mitte mingisugust auto osa ei oleks kasutatud antenni, antenni- või jõukaablite kinnituspunktidena, mis auto suvalisel ärasõidul viib kaasa pool laagrit koos kallite aparaatidega ja võib põhjustada õnnetusi inimestega.  Что никакая часть автомобиля не используется в качестве крепления для антенны  или кабелей, что при движении автомобиль не утащит за собой половину лагеря с дорогостоящим оборудованием, что может вызвать несчастные случаи. C. Et auto ei saaks iseenesest liikuma hakata. Чтобы автомобиль не двигался сам по себе.
M11B-1 Mis on kõige olulisem tegur töösageduse valikul teil kasutada lubatud sagedusalal?
Что является наиболее важным фактором при выборе разрешённой частоты, на которой хотите работвть?
A. Sagedus ei tohi olla hõivatud teiste amatööride poolt. Частота не должна быть занята другими любителями. B. Peate kuulma sel sagedusel mõnd jaama veendumaks et teid võidaks kuulda. Вам нужно услышать какую-либо станцию ​​на этой частоте, для того, чтобы вас услышали. C. Teie antenn peab olema resonantsis antud sagedusel. Ваша антенна должна резонировать на заданной частоте.
M11B-2 Soovite suvise päeva õhtupoolikul sidet saada amatööriga, kes asub teist ligikaudu 2000 km eemal. Milline laineala sobiks edukaks sidepidamiseks kõige rohkem? Во второй половине летнего дня вы хотите связаться с любителем, который находится на расстоянии около 2000 км. Какой диапазон больше всего подходит для успешного общения? A. 80 või 40 m laineala. Диапазон длин волн 80 или 40 м. B. 40 või 15 m laineala. Диапазон 40 или 15 м. C. 15 või 10 m laineala. Диапазон длин волн 15 или 10 м.
M11B-3 Kuidas saab raadiojaama häälestamisel eetrisoleku aega viia miinimumini? Как можно минимизировать время  настройки радиостанции в эфире? A. Kasutades suvalise pikkusega antenni. Использование антенны любой длины. B. Häälestades jaama esmalt 40m lainealal, siis minna üle teistele lainealadele. Настроив станцию ​​сначала на 40-метровый диапазон, затем можно переключать на другие диапазоны. C. Kasutades jaama häälestamiseks antenni ekvivalenti (dummy load). Использование эквивалента антенны (фиктивной нагрузки) для настройки станции.
M11B-4 Peate sidet oma sõbraga Tartust ja äkki kuulete oma sagedusel hädaabikutset. Mida teete?
Вы поддерживаете связь со своим другом из Тарту и внезапно слышите экстренный вызов на вашей частоте. Что вы делаете?
A. Teatate jaamale, et sagedus on hõivatud. Вы уведомляете станцию, что частота занята. B. Hakkate otsekohe hädaabikutse infovahetust kirja panema. Вы немедленно запишите обмен нинформацией с вызывающей помощи станцией. C. Helistate Päästeametisse. Вы звоните в Спасательный департамент.
M11B-5 Milline on Morsekoodis antud standardse väljakutse "CQ" formaat?
Какой формат "CQ" стандартного вызова азбукой Морзе?
A. Saadate kolm korda "CQ", millele järgneb protseduurisignaal "DE" ja kolm korda oma kutsungi. Вы передаёте «CQ» три раза, за которым следует  сигнал «DE» и трижды ваш вызов. B. Saadate "CQ" kolm korda, "DE" üks kord ja oma kutsungi ka üks kord. Вы передаёте «CQ» трижды, «DE» один раз и свой позывной один раз. C. Saadate "CQ" kümme korda, "DE" üks kord ja oma kutsung üks kord. Вы передаёте «CQ» десять раз, «DE» один раз и свой позывной один раз.
M11B-6 Kuidas te vastate "CQ" väljakutsele? Как вы отвечаете на вызов «CQ»? A. Saadate oma kutsungit neli korda. Вы передаёте приглашение четыре раза. B. Saadate teise jaama kutsungi kaks korda, "DE" ja oma kutsungi kaks korda. Вы дважды передаёте вызов на вторую станцию, «DE» и ваш звонок дважды. C. Saadate teise jaama kutsungi üks kord, "DE" ja oma kutsungi neli korda Вы передаёте вызов другой станции один раз, "DE", и ваш вызов четыре раза
M11B-7 Millise kiirusega tuleb saata "CQ"? С какой скоростью следует передавать «CQ»? A. Aeglasemalt kui 25 märki minutis. Медленнее, чем 25 символов в минуту. B. Suurima kiirusega, mida teie võti on võimeline arendama. Наивысшая скорость, которую может развить ваш ключ. C. Kiirusega, millist olete ise võimeline korralikult vastu võtma. С той скоростью, с которой вы способны правильно принимать.
M11B-8 Mis tähendus on Morsekoodi liittähtedel AR ? Что означают составные буквы AR в азбуке Морзе? A. Vastaku ainult kutsutud jaam. Ответьте только на вызываемую станцию. B. Kõik on korralikult vastu võetud. Все правильно принято. C. Saate lõpp. Окончание передачи
M11B-9 Mida tähendavad Morsekoodis saadetud liittähed SK ? Что означают составные буквы SK, отправленные азбукой Морзе? A. Enam-vähem korralikult vastu võetud. Более-менее правильно принят. B. Parimad tervitused. С уважением. C. Side lõpp. Окончание связи.
M11B-10 Mida tähendavad Morsekoodis saadetud liittähed KN ?
Что означает аббревиатура KN, отправленная азбукой Морзе?
A. Murrujoon. Линия разрыва. B. Side lõpp. Окончание связи C. Vastaku ainult kutsutud jaam . Ответить только вызыванной станции.
M11B-11 Milleks kasutatakse signaali "CQ" ?
Для чего используется сигнал "CQ"?
A. Teisele jaamale märguandmiseks, et kutsute teda veerand tunni pärast. Чтобы сигнализировать другой станции, что вы позовёте через четверть часа. B. Märguandmiseks, et proovite uut antenni ja väljakutsetele ei vasta. Укажите, что вы пробуете новую антенну и не отвечаете на вызовы C. Üldväljakutse märkimaks, et üritate kellegagi ühendust luua. Общий вызов, чтобы указать, что вы пытаетесь связаться с кем-то.
M11B-12 Mida tähendab lühend QRS ? Что означает аббревиатура QRS? A. Mind segavad staatilised häired. Меня беспокоят статические помехи. B. Saatke aeglasemalt. Передавайте медленнее. C. Saatke RST raport. Отправьте отчет RST.
M11B-13 Mida tähendab lühend QTH? Что означает аббревиатура QTH? A. Kellaaeg on ... Время ... B. Minu nimi on ... Меня зовут ... C. Minu asukoht on ... Я нахожусь в ...
M11B-14 Milline on standardse telefoniväljakutse formaat? Какой стандартный формат телефонного вызова? A. Saadate teise jaama kutsungi vähemalt kümme korda, siis sõnad "this is", seejärel oma kutsung vähemalt kaks korda. Вы передаёте позывной другой станции ​​не менее десяти раз, затем слова «this is», затем ваш позывной не менее двух раз. B. Saadate fraasi "CQ" vähemalt viis korda, siis "this is" ja oma kutsung üks kord. Вы передаёте фразу «CQ» не менее пяти раз, затем «this is» и свой позывной один раз. C. Saadate fraasi "CQ" kolm korda, "this is" ja oma kutsungi kolm korda. Вы передаёте фразу «CQ» три раза, «this is» и свой позывной три раза.
M11B-15 Kuidas te vastate raadiotelefoni väljakutsele? Как вы отвечаете на радиотелефонный вызов? A. Saadate teise jaama kutsungit kümme korda, siis "this is" ja oma kutsungit vähemalt kaks korda. Вы передаёте позывной другой станции ​​десять раз, затем «this is» и ваш позывной минимум дважды. B. Saadate teise jaama kutsungit veerimistabelit kasutades vähemalt viis korda, "this is" ja oma kutsungit vähemalt üks kord. Вы отправляете позывной второй станции с помощью фонетической таблицы не менее пяти раз, «это» и ваш вызов хотя бы один раз. C. Saadate teise jaama kutsungit ühe korra, "this is" ja oma kutsungit veerimistabelit kasutades ühe korra. Вы передаёте позывной другой станции ​​один раз, "this is", и ваш позывной один раз, используя фонетическую таблицу.
M11B-16 Kuidas tuleb veerimistabeli abil saata kutsung ES9A? Как отправить пригласительный звонок ES9A с помощью фонетической таблицы? A. Eemeli Sagari Nine Aarne. B. Echo Sierra Nine Alfa. C. Edward Santiago Nine Alabama.
M11B-17 Kuidas veeritakse kutsungit AE0LQY? Как произносится позывной AE0LQY? A. Able Easy Zero Lima Quebec Yankee. B. Arizona Equador Zero London Queen Yesterday C. Alfa Echo Zero Lima Quebec Yankee
M11B-18 Mida tähendab lühend AS? Что означает аббревиатура AS? A. Aktsiaselts. Акционерное общество B. Astu saatele. Начинай передачу C. Oota Подожди
M11B-19 Mida tähendab R RST signaali raportis?
Что означает R в отчете о сигналах RST?
A. Signaali taastumist. Восстановление сигнала. B. CW tooni resonantsi. Тональный резонанс CW. C. Signaali loetavust. Читаемость сигнала.
M11B-20 Mida tähendab lühend QSL? Что означает аббревиатура QSL? A. Kas pean saatma teile oma jaamapäeviku? Нужно ли мне отправить вам дневник моей станции? B. Kas võite kinnitada minu saadetud teate kättesaamist?  Можете ли вы подтвердить получение отправленного мной сообщения? C. Kas pean saatma aeglasemalt? Должен ли я передавать медленнее?
M12B-1 Mida loetakse amatöörraadiojaamaks?
Что считается любительской радиостанцией?
A. Tehasvalmistatud raadiosideaparatuuri ja selle energiatoite seadmete kogumit. Комплект радиооборудования и оборудования для его электроснабжения. B. Tehniliste seadmete kogumit, mida raadioamatöör võib kasutada amatöörraadiosideks vastavalt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastatud tööloa alusel. Комплект технического оборудования, которое радиолюбитель может использовать для любительской радиосвязи на основании разрешения на работу, выданного департаментом по защите прав потребителей и техническому надзору соответственно. (TJA) C. Tehniliste seadmete kogumit, mida raadioamatöör võiks kasutada amatöörraadiosideks ka ilma Sideameti poolt väljastatavat tööluba omamata. Комплект технического оборудования, которое радиолюбитель может использовать для любительской радиосвязи даже без разрешения на работу, выданного Управлением связи.
M12B-2 Amatöörraadiojaama tehniliste seadmete kogumikku kuuluvad: В состав технического оборудования любительской радиостанции входят: A. Saatja ja vastuvõtja. Приёмник и передатчик B. Saatja, vastuvõtja ja energiatoite seade. Приёмник, передатчик и источник питания C. Saatja, vastuvõtja, lõppseade ja antenn(id). Передатчик, приёмник, оконечное устройство(усилитель) и антенна.
M12B-3 Amatöör-vahendusraadiojaamaks loetakse: Любительскими радиостанциями считаются: A. Kindlal sagedusel või sagedustel toimivat amatöörraadiojaama, mille vahendusel teostatakse vastuvõetavate sõnaliste või digitaalsete saadete edastamist reaalajas või läbi vahemälu. Любительская радиостанция, работающая на определенной частоте или частотах, через которую принятые устные или цифровые радиопередачи передаются в реальном времени или через кэш. B. Avakosmoses paiknevat raadiojaama. Радиостанция в космосе. C. Amatöörraadiojaama, mille kaudu edastatakse ainult ringteateid. Любительская радиостанция, через которую осуществляются только передачи.
M12B-4 Amatöörraadiomajakaks loetakse:
Радиолюбительским маяком считается:
A. Avakosmoses paiknevat amatöörraadiojaama, mille vahendusel teostatakse raadiolevi tingimuste võrdlust. Любительская радиостанция в космическом пространстве, с помощью которой выполняется сравнение условий радиовещания. B. Automaatselt toimivat amatöörraadiojaama, mida kasutatakse väljatugevuse mõõtmisel, antennide häälestamisel ja raadiolevi tingimuste hindamisel. Автоматическая любительская радиостанция, используемая для измерения напряженности поля, настройки антенн и оценки условий распространения радиоволн. C. Ühiskasutusega amatöörraadiojaama, mida võib sidepidamiseks kasutada mitu raadioamatööri. Общая любительская радиостанция, которую могут использовать несколько любительских радиолюбителей.
M12B-5 Ühiskasutusega amatöörraadiojaamaks loetakse:
Коллективной радиостанцией считается:
A. Amatöörraadiojaama, mis toimib ainult teatud kindlal sagedusel ja kellaajal. Любительская радиостанция, работающая только на определенной частоте и в определенное время. B. Amatöörraadiojaama, mida võivad kasutada ka raadioamatööri kvalifikatsiooni mitteomavad isikud. Любительская радиостанция, которой могут пользоваться также лица без квалификации радиолюбителя. C. Amatöörraadiojaama, mis kuulub juriidilisele isikule või ERAÜ juures registreeritud raadioamatööride kollektiivile. Любительская радиостанция, принадлежащая юридическому лицу или группе радиолюбителей, зарегистрированных в ERAÜ.
M12B-6 Amatöörraadiojaama registreeritud asukohaks loetakse: Зарегистрированным местонахождением любительской радиостанции считается: Seda õigusaktid enam ei reguleeri. Более не регулируется правовым актом Seda õigusaktid enam ei reguleeri. Более не регулируется правовым актом Seda õigusaktid enam ei reguleeri. Более не регулируется правовым актом
M12B-7 Amatöörraadiosideks loetakse:  любительской радиосвязью считается: A. Mittetulunduslikku raadiosidet, milles osalevad ainult raadioamatöörid. Некоммерческая радиосвязь, в которой участвуют только радиолюбители. B. Raadiosidet, milles korrespondentide valik on vaba. Радиосвязь, при которой выбор корреспондентов свободный. C. Raadiosidet, kus osapooled vahetavad informatsiooni ainult morsekoodi abil Радиосвязь, при которой стороны обмениваются информацией только посредством  кода Морзе.
M12B-8 Amatöörraadiosidet tohib kasutada: Любительскую радиосвязь можно использовать: A. Sagedusalades, mis vastavad IARU 2. regiooni sagedusplaanile.  В полосах частот, соответствующих частотному плану Района 2 IARU. B. Ainult sagedusalades, mis on eraldatud amatöörraadiosideks Eesti raadiosageduste plaaniga. Только в полосах частот, выделенных для любительской радиосвязи согласно Эстонскому радиочастотному плану. C. Ainult mitteavalike raadiosõnumite edastamiseks. Только для передачи закрытых радиосообщений.
M12B-9 Raadioamatööriks loetakse isikut: Радиолюбителем считается человек: A. Kes oma vanuse, raadiotehniliste teadmiste ja elukogemuste põhjal võib seda nimetust kanda.  Кто в силу возраста, радиопознания и жизненного опыта может так называться. B. Kes kasutab tavalist, headest tavadest lähtuvat kõnekeelt raadioside pidamisel. Кто использует в радиосвязи обычную устную речь на основе передового опыта. C. Isikut, kes omab raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistust. Лицо, имеющее квалификационный сертификат радиолюбителя.
M12B-10 Amatöörraadiosides tohib edastada sihituseta või korrespondendita saateid: В радиолюбительских целях могут осуществляться передачи без участия корреспондентов: A. Amatöörtelevisiooni saatja video- ja helikanali edastamiseks. Для осуществления передачи видео и звукового сопровождения B. Amatöörraadiomajakate poolt. По радиолюбительским маякам. C. Kõikidele Eesti raadioamatööridele määratud infoteadete edastamiseks. Передавать информационные сообщения, предназначенные для всех эстонских радиолюбителей.
M12B-11 Eesti amatöörraadiojaamale eraldatav kutsung koosneb:
Позывной эстонской любительской радиостанции, состоит из:
A. Kolmetähelisest eesliitest, kahekohalisest numbrist ja kolmetähelisest järelliitest. Трехбуквенный префикс, двузначное число и трехбуквенный суффикс. B. Ühetähelisest eesliitest, ühekohalisest numbrist ja neljatähelisest järelliitest. Однобуквенный префикс, однозначное число и четырехбуквенный суффикс. C. Kahetähelisest eesliitest, numbrist ja kuni neljatähelisest järelliitest. Двухбуквенный префикс, номер и суффикс, в котором может использоваться до четырех букв.
M12B-12 Haapsalus registreeritud amatöörraadiojaama kutsung algab: Позывной зарегистрированной в Хаапсалу любительской радиостанции начинается: A. ES1 B. ES0 C. ES3
M12B-13 Kutsung ES9Z kuulub piirkondlikult: Позывной ES9Z на региональном уровне принадлежит: A. Hiiumaale Хииумаа B. Üleriigiline, kasutamiseks ainult ERAÜ poolt. По всей стране, только для использования с разрешения ERAÜ. C. Põlvamaale. Пылвамаа
M12B.14 Kutsung ES2XX võib kuuluda millise klassi Eesti amatöörraadiojaamale? К какой уатегории принадлежит эстонская любительская радиостанция ES2XX ? A. C B. B C. A
M12B-15 Ühiskasutusega (raadioklubi) amatöörraadiojaamale omistatakse kutsungi järelliide:
Общедоступной (клубной) любительской радиостанции присваивается суффикс позывного :
A. AAA-CCC B. A-ZZ C. XAA-ZZZ
M12B-16 Ühiskasutusega (raadioklubi) amatöörraadiojaama vastutavaks järelevaatajaks võib olla ainult: Общей любительской радиостанцией (радиоклуб) могут руководить только следующие лица: A. A-klassi kvalifikatsioonitunnistust omav raadioamatöör. Радиолюбитель с сертификатом класса "А". B. B-klassi kvalifikatsioonitunnistust omav raadioamatöör. Радиолюбитель с сертификатом класса "B". C. C-klassi kvalifikatsioonitunnistust omav raadioamatöör. Радиолюбитель с сертификатом класса "С".
M12B-17 Amatöörraadiojaama luba väljastatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt kestvusega:
Лицензия любительской радиостанции выдается Департаментом по защите прав потребителей и техническому надзору на срок:
A. Tähtajatu. Бессрочно B. 3 aastat.  3 года C. 5 aastat.  5 лет
M12B-18 Amatöörraadiojaama tohib kasutada: Любительская радиостанция может использоваться: A. Ainult raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistuse alusel Только на основании согласованного квалификационного сертификата радиолюбителя. B. Ainult kehtiva amatöörraadiojaama tööloa alusel. Только при наличии действующей лицензии на любительскую радиостанцию. C. Ainult raadioamatööri kvalifikatsioonieksami sooritamise tunnistuse alusel. Только на основании свидетельства о квалификационном экзамене радиолюбителя.
M12B-19 Amatöörraadiojaama tööluba kuulub hoidmisele: разрешение на работу любительской радиостанции выдаётся: A. Raadiojaama valdaja elukohas. По месту жительства владельца радиостанции. B. Raadiojaama registreeritud asukohas. В зарегистрированном местонахождении радиостанции. C. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis. В Управлении по защите прав потребителей и техническому надзору (TJA).
M12B-20 Amatöörraadiojaama alaline (kohtpaikne) kasutamine väljaspool selle registreeritud asukohta ilma tööloa muutmiseta on lubatud: Постоянное (локальное) использование любительской радиостанции вне места ее прописки без изменения разрешения на работу допускается на срок: A. Kolm kuud.  3 месяца B. Kuus kuud. 6 месяцев C. Üks aasta. 1 год

Радиолюбительская лицензия: получение, продление.

Будущему радиолюбителю Эстонии на заметку:

Итак, дорогой друг, ты решил открыть для себя огромный мир радиолюбительства и стать кораблём, плавающим по радиоволнам под Эстонским флагом в бескрайних просторах эфира.

Только вот корабль твой пока ещё никак не называется: ведь позывного у тебя ещё нет. 

Для получения позывного тебе необходимо пройти следующие шаги:

1. Решить для себя, позывной какой категории ты желаешь: A, B или D. Самая лёгкая и самая ограниченная категория - категория D. Она не позволяет работать на всех диапазонах, а только лишь на 80м, 2м и 70см диапазоне. Иными словами, будет твоя *лодка* плавать кругами в небольшой бухте и выход в *море* будет закрыт. По секрету скажу тебе, что лучше сдавать на категорию B. Она позволит работать на всех радиолюбительских диапазонах выходной мощностью в 100 Ватт. Этого предостаточно для полноценной работы в эфире и такой мощностью обладают все современные трансиверы. Что такое трансивер ? А это друг мой, твоя лодка, на которой ты будешь плавать по волнам эфира. И лодок этих тьма тьмущая. Какую выбрать - долгий разговор и он не на данную тему. Итак, продолжим. Самая высшая категория - А, которая позволяет работать в эфире мощностью до 1 КВт ! Это для продвинутых радиолюбителей. 

2. После того, как ты определился с категорией, самое время начать подготовку к сдаче экзамена.

Экзамены на получение лиценции радиолюбителя проходят у нас в Таллиннском Политехникуме 2-3 раза в год и один раз на общем слёте радиолюбителей.

Вопросы для подготовки на сдачу экзамена для получения лицензии класса  "B" с переводом на русский язык смотри ЗДЕСЬ !

Теоретическая часть.

Чтобы:

1) получить квалификационный класс А нужно правильно ответить не менее чем на 40 вопросов из 50 вопросов с четырьмя вариантами ответа;
2) получить квалификационный класс В нужно правильно ответить не менее чем на 30 вопросов из 40 вопросов с тремя вариантами ответа;
3) получить квалификационный класс D нужно правильно ответить не менее чем на 15 вопросов из 20 вопросов с тремя вариантами ответа.

Практическая часть:

Практическая часть состоит из теста приема и теста передачи радиосвязи следующим образом:
1) Получение и отправка текста азбукой Морзе (CW) для получения квалификационного класса A;
2) Проведение двусторонней радиотелефонной связи (single sideband - SSB) для получения квалификационного класса B;
3) Проведение двусторонней радиотелефонной связи (частотная модуляция - ЧМ) для получения квалификационного класса D.

Практическую часть не нужно сдавать, если имеется действующий сертификат военного радиста или действующая квалификация.

Регистрация на квалификационный экзамен-

(1) Для записи на экзамен необходимо отправить в ERAÜ на e-mail следующий документ:

Письменное заявление в произвольной форме с указанием имени и фамилии, личного кода, даты рождения, места жительства и заявленного квалификационного класса (A,B или D);
(2) Экзаменационная комиссия может запросить информацию с указанием представленных заявителем сведений и уведомить заявителя о недостатках в заявлении в течение одной недели с момента получения заявки и установить срок для устранения недостатков.

(3) Экзаменационная комиссия регистрирует заявителя, который представил в экзаменационную комиссию заявление, не менее чем за 15 рабочих дней до экзамена.

Экзаменационная комиссия может отказать заявителю в регистрации, если была представлена ​​ложная информация или не была представлена ​​в установленный срок.

 

3. Квалификационный сертификат радиолюбителя

И вот, после бессонных ночей ты победил ! Экзамен пройден. Что дальше?

А дальше вот что:

(1) Квалификационный аттестат радиолюбителя выдает экзаменационная комиссия. И сейчас практически всегда сразу после экзамена.

(2) Если сразу не выдадут, то квалификационный аттестат направляется радисту-любителю в течение 10 рабочих дней после объявления результатов экзамена по почте, если не согласовано иное.

(3) Квалификационный аттестат выдается на неопределенный срок.

(4) Если текст квалификационного свидетельства стало трудно читать, или если установлена ​​неточность формулировки свидетельства или неточность введенной в него информации, или если свидетельство уничтожено, утеряно или украдено, владелец свидетельства должен подать письменное заявление в ERAÜ. Дубликат сертификата выдается на основании документов в экзаменационной комиссии ERAÜ с учетом прав держателя сертификата на момент его выдачи и соблюдения требований настоящего Регламента.

После получения аттестата не забудь заплатить госпошлину !!! Иначе не получишь лицензию !

Данные для уплаты госпошлины:

10 € за выдачу или продление разрешения на работу любительской радиостанции на срок до 5 лет.

Государственные пошлины необходимо оплатить на расчетный счет Министерства финансов:

Получатель: RAHANDUSMINISTEERIUM

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Обязательно указать:
Viitenumber: 2900080063 и в пояснении 
(Raadioamatööri tööloa taotlus) -это для получения или (Raadioamatööri tööloa pikendamine) - это для продления.

Внимание ! Для продления лицензии нужно заполнить ту же форму (см. ниже), что и для получения позывного ! Документ подписать дигитально и отправить в TTJA.

Контактное лицо:
Ulvi Valdaru
телефон: 667 2124
электронная почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

Пример для продления лицензии.

10 евро на счёт Rahandusministeerium

В графе пояснение пишем: <твоё имя, позывной> Raadioamatööri tööloa pikendamine.

Viitenumber: 2900080063

Выписки из банка предоставлять не нужно.

 

4. Итак. Аттестат на руках госпошлина уплачена. А где позывной?

Теперь тебе нужно скачать с сайта Департамента по защите прав потребителя и технического надзора (TTJA) бланк заявления на получение разрешения (лицензии) на работу любительской станции, пойти с ним (а лучше сначала позвонить) в наш Департамент по защите прав потребителя и технического надзора (TTJA). www.ttja.ee

Заявление о разрешении на работу на любительской радиостанции

(1) Лицо, получившее квалификацию любительской радиостанции, вправе ходатайствовать о получении лицензии на любительскую радиосвязь для личного пользования.

(2) При подаче ходатайства о разрешении на работу на коллективной любительской радиостанции руководитель, ответственный за радиостанцию, должен иметь квалификационный класс A.

(3) При подаче заявления о разрешении на работу на любительской радиостанции, любительском радиомаяке или любительском радиомаяке, установленном для радиоориентации, руководитель, ответственный за радиостанцию, должен иметь квалификационный класс A или B.

(4) Соискатель разрешения на работу подает заявление в Департамент по защите прав потребителя и технического надзора (TTJA).

Департамент уведомляет соискателя разрешения на работу ARJ о недостатках в заявке в течение одной недели с момента получения заявки и устанавливает срок для устранения недостатков.

Департамент начинает обработку заявления о разрешении на работу после подачи официального заявления вместе со всеми необходимыми документами и оплаты государственной пошлины.

Департамент принимает решение о выдаче разрешения на работу ARJ в течение 15 рабочих дней с момента подачи официального заявления и всех необходимых документов.

Срок действия разрешения на работу составляет пять лет, если заявитель не желает более короткого срока.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ И ОНО ЖЕ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:  ЗДЕСЬ

Вот так выглядит лицензия для класса А и B на работу в эфире: ЗДЕСЬ

Вот так выглядит лицензия для класса D на работу в эфире: ЗДЕСЬ

Заявление подается по адресу Sõle 23А, 10614 Tallinn.

Контактное лицо:
Ulvi Valdaru
телефон: 667 2124
электронная почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Офис выдает разрешение на работу ARJ в международно признанной форме, разрешение пересылается заявителю по почте.

УДАЧИ ТЕБЕ, БУДУЩИЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ И ДО ВСТРЕЧИ В ЭФИРЕ ! 73 ! 

Информацию собрал и перевёл с эст. яз ES1LL (ex. ES1ACS).

 

 

 

Правила работы по WCA

Правила работы по программе WCA.

Можно с некоторыми отступлениями, но всё же елательно работать по правилам.

В июне месяце отмечается 10-й день рождения программы *замки в эфире*. По этому поводу нами зарегестрирован специальный позывной ES10WCA, которым можно будет работать в эфире начиная с 01 июня и до конца месяца. Для этого на нашем сайте создан календарь активаций https://hf-uhf.eu/ru/sobytiya/monthcalendar/2019/6/-.html где можно посмотреть в какие дни и из каких замков будет вестись активация. Заявки на участие в программе, а также вопросы отправлять на e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. В заявке указать в какой день желаете работать, время работы, номер замка ES-xxxxxx, на каких диапазонах и каким видом излучения. Координатор программы Замки Эстонии: Sergei Klimenko ES1ACS. Логи отправлять в конце дня на e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Обязательно указать в имени лога свой позывной и номер замка. Например ES1ACS_ES-015.adi Разрешается работа с одного места двумя-тремя видами излучения. Запрещена работа спецпозывным в одно и то же время с разных локаций (чтобы не было пересечений). Также запрещено исользовать спецпозывной без разрешения координатора.

Разрешается работать своим позывным с конкретного замка (но тогда не использовать спецпозывной в данной активации чтобы не было неразберихи если несколько человек будет работать).

Можно работать своими позывными в один день в одно и то же время но из разных объектов, либо из одного объекта, но разными видами излучения.

Мы можем передавать в эфир номера замков в укороченном виде ! Например вместо ES-00001 можно передавать ES-01 и вместо ES-00078 --->>ES-78 соответственно.

Активацию замка допускается проводить в радиусе 1км от объекта.

UPD: правила для выполнения дипломной программы:  ЗДЕСЬ

Рекомендованные частоты :

CW : 3.531; 7.031; 10.121; 14.031; 18.081; 21.031; 24.911; 28.031

SSB : 3.731; 7.131; 14.251; 18.131; 21.251; 24.951; 28.551

Время работы: с одной локации: до 48 часов. Можно и дольше. Главное - обязательно предупредить о работе как минимум за один день до мероприятия, чтобы мы могли скоординировать активаторов и внести соответствующие записи в календарь.

 Не забываем, что при работе на выезде, после переданного личного позывного, в конце ставим / (slash на англ. яз) и номер района из которого работаем. (ES4RLH/3)

При работе из своего города или уезда ставим /P (ES4RLH/P)

В зачёт активатора идут минимум 50 связей с каждого замка. Поэтому при работе своим или спецпозывным планируйте время пребывания на объекте. Можно Активировать и несколько замков за 1 день.

Если работаете своим позывным, то логи можно выгружать прямо через сайт WCA https://www.qth.cz/wcagroup/import/

Если работаете спецпозынным, то логи отправлять на указанный выше e-mail.

Путь начинающего коротковолновика

Мысли о приобретении трансивера и начале изучения КВ диапазона не давали мне покоя очень давно. И вот настал тот момент, когда желание совпало с взможностями. Созрел я на трансивер. Долгое время ходил-бродил читал форумы и советы по выбору трансивера. Остановился на yaesu FT-450D. Эта модель - продолжение линейки ft450. Основные показатели нового трансивера такие же, что и у его предшественника FT-450: 100 Ватт в SSB и CW (25 Ватт в FM). Кроме этого в новом трансивере имеется встроенный блок DSP, который обеспечивает хорошие результаты при обработке сигнала как в режиме приёма, так и передачи. Из новшеств надо отметить подсвечиваемые клавиши, выдвигаемые подставки для регулировки высоты и наклона панели управления трансивера, встроенный 300 Гц фильтр, более удобная ручка настройки, а также кнопки UP/DOWN на микрофоне MH-31.
Обошёлся он в 650 евро с доставкой из Петербурга. Посмотрел в местном магазине Технотург и был разочарован стоимостью. Хотя в принципе чего удивляться- многие цены у нас берутся с потолка.

Подробнее...

  • Erau
  • Hamdmr
  • QRZ.ru
  • Cbfoorum
  • Tehnoturg

© 2020 Радиолюбители Эстонии. Все права защищены. Представленные на сайте логотипы являются собственностью компаний-производителей.

 

Посетителей сегодня: 49 -- Yesterday 383 -- Week 1316 -- Посетителей за месяц: 5988 -- Всего посетителей: 801373